Skip to main content

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 'รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564' ลุ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์มากมาย ที่รวมถึงโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมโดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก NIA 

การส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านเศรษฐกิจ สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย 

2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่  หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน 

3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบริการ 

4. ด้านสื่อและการสื่อสาร สำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร และผู้สื่อสารนวัตกรรม 

5. ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 2 ประเภทลักษณะองค์กร ได้แก่ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม 

NIA ระบุว่า รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติมีเป้าหมายเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างชัดเจน รวมถึงยังเป็นการเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคมและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม โดยผู้ได้รับรางวัลยังจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายซึ่งรวมถึงการได้รับสิทธิในการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมจากการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมโดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก NIA 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 2564 ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และแนวทางการส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)