Skip to main content

บรรดาบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่นอกเมืองหลวง กำลังจ้างงานชาวต่างชาติที่มีทักษะอาชีพสูงเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาทดแทนภาวะการขาดแคลนแรงงานของญี่ปุ่น

ปัจจุบัน ‘โตเกียว’ ยังคงเป็นเมืองที่มีจำนวนแรงงานต่างชาติทักษะสูงอยู่มากที่สุด คือ 200,160 คนในปี 2023 เพิ่มขึ้นจาก 10 ปีที่แล้ว 75,144 คน เจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอธิบายว่า เนื่องจากโตเกียวมีมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนกันอยู่มาก ประกอบกับมีบริษัทที่จ่ายค่าจ้างแพง จึงทำให้ง่ายต่อการที่ชาวต่างชาติจะได้ทำงาน

อย่างไรก็ตาม ความหนาแน่นของชาวต่างชาติทักษะสูงในโตเกียวได้ลดลง และกระจายตัวไปยัง 30 จังหวัดทั่วประเทศ

นับจากปี 2014 ถึง 2023 อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างชาติทักษะสูงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในจังหวัดชิงะ ที่มีชาวต่างชาติทักษะสูงเพิ่มขึ้นจาก 717 เป็น 4,489 คน ในจังหวัดกุนมะ จำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 400% จาก 1,218 คนเป็น 6,657 คน และจังหวัดคุมาโมโตะ เพิ่มขึ้นจาก 552 มาเป็น 2,792 คน

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น เผยว่า ปลายตุลาคม 2023 มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นราว 2.04 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.6 เท่าจากปี 2014 โดยส่วนใหญ่อยู่ภาคอุตสาหกรรม

ขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ยอมรับแรงงานต่างชาติที่จบการศึกษาปริญญาตรีในญี่ปุ่น หรือที่จบจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา และพนักงานขายชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่น โดยจัดให้เป็นแรงงานต่างชาติที่มีทักษะอาชีพสูง ซึ่งจำนวนแรงงงานทักษะสูงเหล่านี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 210 จาก 147,296 คนในปี 2014 เป็น 457,386 คนในปี 2023

บริษัทก่อสร้างในมิฮาระ จังหวัดฮิโรชิมา มีแรงงานต่างชาติทักษะสูง 45 คนจากพนักงาน 85 คน ซึ่งมีทั้งที่จบจากมหาวิทาลัยแห่งชาติเวียดนาม และสถาบันการศึกษาอื่นๆ

“คนหนุ่มสาวญี่ปุ่นไม่ยอมที่จะมาอยู่ชนบท แรงงานต่างชาติที่มีฝีมือจึงมาเป็นเส้นชีวิตของเรา” ประธานบริษัทก่อสร้างในจังหวัดฮิโรชิมาวัย 77 ปีกล่าว โดยบริษัทเสนอเงินเดือนให้กับแรงงานต่างชาติที่ผ่านการประเมินในระดับเดียวกันกับแรงงานชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ ทางบริษัทยังสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่แต่งงานแล้วมีลูกด้วย