Skip to main content

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า งานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดและการจัดการขยะภายในงาน ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธ.ค. 2565 ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ปีนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะภายในงาน หวังให้เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะงานแฟร์ และงานมหกรรมอื่นๆ 

โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ร้านค้า ผู้มาเที่ยวงานคัดแยกขยะ และจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ในส่วนของร้านค้า ให้นำขยะมาทิ้งที่จุดพักขยะภายในงาน ในช่วงเวลา 10.00 – 03.00 น. จากนั้นกรุงเทพมหานครจะเก็บขยะจากจุดพัก ส่วนขยะอินทรีย์ จะนำไปเข้าเครื่องย่อยขยะเศษอาหารเพื่อใช้เป็นปุ๋ยต่อไป ส่วนขยะจากผู้มาเที่ยวชมงาน สำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีจุดตั้งถังขยะ แยกประเภท จำนวน 40 จุด ประกอบด้วย ถังสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล ถังสีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ ถังสีฟ้า สำหรับขยะทั่วไป โดยจุดทิ้งขยะจะมีเจ้าหน้าที่ คอยให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง

ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 11 วัน กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บขยะ ได้ทั้งหมดทั้งหมด 292 ตัน หรือ 292,471 กก. เฉลี่ยวันละ 26,588 กก. (27 ตัน)  แบ่งเป็น ขยะทั่วไป  273,845 กก. (93.63%) ขยะรีไซเคิล  9,701 กก. (3.32%)  ประกอบด้วยขวดพลาสติกใส 5,109 กก. และวัสดุรีไซเคิลอื่นเช่นแก้ว  กระดาษ พลาสติกขุ่น กระป๋องโลหะ กระป๋องอลูมีเนียม 4,592 กก. ขยะเศษอาหาร 8,926 กก. (3.05%) โดยขยะที่มีการแยกประเภทเรียบร้อยแล้ว จะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ดังนี้ ขยะเศษอาหาร นำไปทำปุ๋ย โดยบริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนที่เหลือนำเข้าโรงงานหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร  ขวดพลาสติกใสได้ถึง 5.1 ตัน นำเข้าโครงการมือวิเศษกรุงเทพฯ แยกเพื่อให้พี่ไม้กวาด จัดทำเสื้อสะท้อนแสงให้พนักงานกวาด ขยะรีไซเคิลประเภทอื่นส่งกลับเข้าสู่ระบบกระบวนการรีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ส่วนขยะทั่วไปรวบรวมส่งกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

ชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันแยกขยะ และทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้ ทำให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางให้เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะงานแฟร์ และงานมหกรรมอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ที่ได้จากการแยกขยะภายในงาน สามารถนำไปทำประโยชน์ ได้ถึง 18,626.4 กก. ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือลดก๊าชเรือนกระจกได้มากถึง  25,889 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการช่วยปลูกต้นไม้ 5,178 ต้น การแยกขยะนอกจากจะทำให้สภาพแวดล้อมดีแล้ว ยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย