Skip to main content

เทศกาล "ลอยกระทง" ปีนี้ค่อนข้างต่างจากปีที่ผ่านๆ มา เนื่องเกิดกระแสรณรงค์บนโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ยกเลิกการนำกระทงไปลอยในแม่น้ำลำคลอง โดยตั้งข้อสังเกตว่า การลอยกระทงเป็นการ "ขอขมาแม่คงคา" หรือว่าเป็นการ "ทำร้าย" แม่น้ำลำคลอง และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกันแน่

ช่วงเทศกาลลอยกระทงแต่ละปี จะมีปริมาณของขยะกระทงที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บขึ้นมาจากแม่น้ำลำคลองสายต่างๆ นับเป็นจำนวนหลายแสนใบ บางปีสูงถึงเกือบ 1 ล้านใบ โดยที่แนวโน้มของกระทงที่ใช้ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และมีบางส่วนที่ยังคงใช้กระทงที่ทำจากโฟม

สถิติย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 กทม. สามารถเก็บกระทงได้ปริมาณ 916,354 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 131,338 ใบ ปีพ.ศ. 2556 สามารถเก็บกระทงได้ปริมาณ 865,415 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 107,848 ใบ ปีพ.ศ. 2557 สามารถเก็บกระทงได้ปริมาณ 982,064 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 96,069 ใบ ปีพ.ศ. 2558 สามารถเก็บกระทงได้ปริมาณ 825,614 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 71,027 ใบ ปีพ.ศ. 2559 สามารถเก็บกระทงได้ปริมาณ 661,935 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 44,034 ใบ ปีพ.ศ. 2560 สามารถเก็บกระทงได้ปริมาณ 811,945 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 51,926 ใบ ปีพ.ศ. 2561 สามารถเก็บกระทงได้ปริมาณ 841,327 ใบ เป็นกระทงโฟม 44,883 ใบ

ปี 2562 วัสดุธรรมชาติร้อยละ 96.30 จากโฟมร้อยละ 3.70 รวม 502,024 ใบ ปี 2563 วัสดุธรรมชาติร้อยละ 96.40 จากโฟมร้อยละ 3.60 รวม 492,537 ใบ ปี 2564 วัสดุธรรมชาติร้อยละ 96.46 จากโฟมร้อยละ 3.54 รวม 403,235 ใบ ปี 2565 วัสดุธรรมชาติร้อยละ 95.70 จากโฟมร้อยละ 4.30 รวม 572,602 ใบ

สำหรับแทศกาลลอยกระทงปีนี้ มีศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะคึกคักกว่าปี 2565 เนื่องจากภาวะการระบาดของโควิดคลี่คลายลง และจะมีเงินสะพัดถึงกว่า 1 หมื่นล้านบาท

ย้อนหลังปริมาณขยะกระทงในเทศกาลลอยกระทง กทม.