Skip to main content

"เทศกาลลอยกระทง" ปีนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต จัดเก็บกระทงที่ประชาชนนำมาลอยในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองและบึงรับน้ำต่างๆ รวมถึงสระน้ำในสวนสาธารณะได้รวมทั้งสิ้น 639,828 ใบ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 67,226 ใบ ซึ่งจัดเก็บได้ จำนวน 572,602 ใบ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.74

กระทงที่ กทม.จัดเก็บได้ในปีนี้แบ่งเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น หยวกกล้วย ใบตอง มันสำปะหลัง ชานอ้อย ขนมปัง จำนวน 618,951 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.74 และยังคงมีกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 20,877 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.26

รายงานของ กทม.เผยว่า เขตที่มีปริมาณกระทงมากที่สุด คือ เขตคลองสามวา จำนวน 31,575 ใบ เขตที่มีปริมาณกระทงน้อยที่สุด คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 160 ใบ เขตที่มีปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมากที่สุด คือ เขตคลองสามวา จำนวน 31,560 ใบ และเขตที่ปริมาณกระทงโฟมมากที่สุด คือ เขตบึงกุ่ม จำนวน 1,579 ใบ

มีสวนสาธารณะที่เปิดให้ให้ประชาชนมาลอยกระทง 34 แห่ง มีประชาชนมาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 290,886 คน รวมปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้ จำนวน 88,011 ใบ คิดเป็นสัดส่วนประชาชนต่อจำนวนกระทง 3 คน ต่อ 1 ใบ สวนสาธารณะที่มีประชาชนมาใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุทยานเบญจสิริ สวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ

กระทงที่จัดเก็บได้ กรุงเทพมหานครระบุว่า จะนำไปคัดแยกและส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ จะนำเข้าสู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ส่วนกระทงโฟมจะนำเข้าสู่กระบวนการฝังกลบต่อไป