Skip to main content

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองฮิกาชิคาวะ ร่วมกับอิจิโร มัตซึโอกะ นายกเทศมนตรีเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโดของญี่ปุ่น

ชัชชาติกล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฮิกาชิคาวะ มีเป้าหมายเพื่อการร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมมารยาทของญี่ปุ่น ให้สามารถต่อยอดการเรียนหรือการทำงาน และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของการดำเนินความร่วมมือ ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กรุงเทพมหานครพร้อมให้การสนับสนุนคัดเลือกสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้สอน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

สำหรับขอบเขตความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ ประกอบไปด้วย 1) การส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฮิกาชิคาวะ 2) การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นผ่านคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายวิชาชีพต่างๆ 3) การพัฒนาด้านอาชีพ สนับสนุนการปรับปรุงและแลกเปลี่ยนแรงงานเพื่อการพัฒนา 4) การแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร