Skip to main content

คณะกรรมการประชาชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐสภาสกอตแลนด์ เรียกร้องให้นักเรียนทุกคนต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่ง คณะกรรมการประชาชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในรัฐบาลสกอตแลนด์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ และเสนอรายงานใหม่ต่อรัฐบาล ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรเป็นวิชาบังคับของทุกโรงเรียนในประเทศสกอตแลนด์

การเปิดวิชาเรียนที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ข้อเสนอแนะที่จำเป็นที่สุดจากคณะกรรมการประชาชนฯ ซึ่งประกอบด้วยประชาชนทั้งหมด 23 คน ที่ได้รับการสุ่มเลือกจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประชาชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในรายงานระบุว่า รัฐบาลควรสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลิตพลังงาน ความกังวลระดับโลก และโอกาสในการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน เด็กๆ และเยาวชนก็จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาเรียนนี้ด้วย

“เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับรู้ มีโอกาสมีส่วนร่วมและพูดคุย โน้มน้าวผู้ปกครอง และช่วยเปลี่ยนแปลงภายในบ้านและในระดับท้องถิ่น” รายงานกล่าว

คณะกรรมการชุดนี้ได้รับการตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พลังงาน และการขนส่ง (Net Zero, Energy and Transport หรือ NZET) ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่กำหนดให้รัฐบาลสกอตแลนด์ต้องจัดทำและทบทวนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาชนฯ มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 18 ประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้นำชุมชน ตลอดจนการให้ทุนสำหรับการเป็นศูนย์กลางด้านสภาพอากาศ

รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า รัฐบาลสกอตแลนด์ไม่ได้สื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่เอกสารนโยบายที่มาจากรัฐบาลก็มักจะมีเนื้อหายืดยาว เต็มไปด้วยคำศัพท์เฉพาะทางและเข้าใจยาก

“เรารู้สึกว่าจำเป็นต้องมีความจริงใจและความซื่อสัตย์มากขึ้นจากรัฐบาลสกอตแลนด์เกี่ยวกับความเลวร้ายของปัญหา และการสร้างวิสัยทัศน์ว่า โลกที่ดีกว่าที่พวกเราทุกคนตั้งเป้าจะไปให้ถึงจะเป็นอย่างไร ซึ่งนั่นอาจจะช่วยได้” เควิน โรอาร์ตี้ หนึ่งในคณะกรรมการ กล่าว


อ้างอิง
Climate change should be a compulsory subject in all Scottish schools, people’s panel says
Make climate change a compulsory subject, says panel