Skip to main content

'โภคิน' ไทยสร้างไทย ตอบรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ชี้ เป็นการประนีประนอมกับ ส.ว. อย่างที่สุด เพื่อลดความขัดแย้งและร่วมกันสร้างประชาธิปไตย เตรียมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เปิดโอกาสประชาชนร่วมแก้รัฐธรรมนูญ รายประเด็นโดยผ่าน ส.ส.ร.

พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค, โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนประเทศ ให้การตอบรับข้อเสนอคณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยพร้อมสนับสนุนแคมเปญโหวตผ่านร่างกฎหมาย ผ่านการลงชื่อเสนอร่างในวันที่ 17 มกราคม -16 เมษายน 2565 นี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

โภคิน ได้ชี้ให้เห็นปัญหาว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 และบทเฉพาะกาล ที่ให้ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ร่วมกันเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปยังรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งขัดกับการต่อสู้ทางรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. และประธานรัฐสภา ต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

ถ้ามาจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองก็ควรให้ ส.ส. เลือก เช่นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา กรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนนิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคต่างๆ ได้ ต้องให้มีการลงมติ 2 ใน 3 ของรัฐสภา โดยการเข้าชื่อต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 272 (2) สามารถเลือกนายกรัฐมนตรี ที่จะเป็น ส.ส. หรือไม่เป็น ส.ส. ก็ได้ ซึ่งสามารถเสนอชื่อคนนอกได้ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นการประนีประนอมกับ ส.ว. อย่างดีที่สุดแล้ว ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย เห็นด้วยในการแก้ไขมาตรา 272 และสนับสนุนให้มีการตั้ง สสร.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทย เตรียมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่นอกจากรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ยังสามารถมอบให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เข้ามาพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ควบคู่กับการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในขณะนี้
 

Read more