Skip to main content

“ถึงที่สุดผมว่าสถานการณ์โควิดมันทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะไร้บ้านได้ทั้งนั้น สถานการณ์โควิดมันทำให้เห็นว่าความยากจนมันใกล้เรานิดเดียว”

the Opener พูดคุยกับ 'อนรรฆ พิทักษ์ธานิน' นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้าน สสส. ถึงผลกระทบที่ 'คนไร้บ้าน' ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สุดของสังคมต้องเผชิญภายใต้วิกฤตโควิด-19 ทั้งงานหาย ตกหล่นจากการเยียวยา เข้าไม่ถึงการคุ้มครองต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านที่ย่ำแย่อยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปอีก ไปจนการเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้านหน้าใหม่ พร้อมเสนอถึง 4 แนวทางที่รัฐต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบ

 

อ่านเพิ่มเติม งานวิจัย: ทำความเข้าใจคนจน - จากมุมมองของคนจน

 

<video>20210817-01.mp4<video>