Skip to main content

กทม.เปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุครบวงจรดินแดง เพื่อเสริมสุขภาพกาย-ใจ พัฒนาทักษะ-คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชัชชาติ เผยไม่อยากให้ผู้สูงอายุอยู่ติดบ้าน แต่อยากให้ติดเพื่อนติดศูนย์ฯ แทน เพราะเป็นทรัพยากรมีค่าต้องดูแลเต็มที่ ย้ำต้องเพิ่มจำนวนศูนย์บริการผู้สูงอายุให้มากขึ้น

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกิจกรรมศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง โดยกล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีค่าของกรุงเทพฯ เป็นคลังปัญญา มีทั้งประสบการณ์ ความรู้ มีมุมมองที่มีค่า อยากให้ผู้สูงอายุไม่ติดบ้าน อยากให้มาติดเพื่อนติดศูนย์ฯ แทน เราต้องกระฉับกระเฉง อย่าอยู่เฉยๆ ออกมาทำกิจกรรมต่างๆ เป็นหน้าที่ของกทม.ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ ต้องมีศูนย์ฯ แบบนี้ให้เยอะขึ้น มีชมรมผู้สูงอายุให้เยอะขึ้น มีการบริการที่ครบถ้วน ให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรมกัน อนาคตอาจมีเด็กเยาวชนมาทำกิจกรรมร่วมกัน จะได้แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ ผู้สูงอายุก็จะได้เรียนรู้จากเด็กด้วยเป็นเรื่องที่ดี กรุงเทพมหานครจะดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของเมือง

สำหรับอาคารกิจกรรมศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เปิดใช้งานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในมิติสุขภาพดี/ สร้างสรรค์ดี ประเด็นนโยบาย ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) เพื่อให้ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงเป็นศูนย์การจัดสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุอย่างครบวงจรของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นคลังปัญญาให้กับกรุงเทพฯ และเยาวชนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง โดยความร่วมมือจากสำนักการโยธาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานก่อสร้าง มีรายการดังนี้ 1. งานรื้อถอนอาคาร จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารบ้านอุ่นใจชั้นเดียว และอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ชั้นเดียว ​​2. งานรื้อถอนปรับปรุงอาคาร จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงาน 3 ชั้น และอาคารอาชีวะบำบัด 2 ชั้น 3. งานทาสีอาคารภายนอกและภายใน จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารธาราบำบัด ชั้นเดียว อาคารแสงส่องหล้า ชั้นเดียว และอาคารอเนกประสงค์ ชั้นเดียว 4. งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 5. งานระบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น ทางลาด ราวจับ เป็นต้น ​​​6. งานครุภัณฑ์ เช่น ติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งตู้ โต๊ะ เตียงผู้ป่วย ปั๊มน้ำ เป็นต้น

​​กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ ได้แก่ สมาชิกสมทบอายุตั้งแต่ 55 - 59 ปี และสมาชิกสามัญอายุ 60 ปีขึ้นไป รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ จำนวน 250 คนต่อวัน รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 บริการสโมสรผู้สูงอายุ (Day Center) แบบเช้าไป-เย็นกลับ ประกอบด้วย การจัดบริการทางสังคม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาจิต กิจกรรมพัฒนาร่างกาย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ และการใช้ธาราบำบัดเพื่อเป็นการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูให้แก่ผู้สูงอายุ รองรับการให้บริการได้ จำนวน 200 คนต่อวัน

ส่วนที่ 2 บริการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day Service) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบบเช้าไป-เย็นกลับ เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในกิจวัตรประจำวัน รองรับการให้บริการได้ จำนวน 20 คนต่อวัน

ส่วนที่ 3 ให้การสงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉิน แบบพักค้าง ระยะเวลา 15 วัน และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป รองรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา หรือมีความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้ จำนวน 30 คนต่อวัน