Skip to main content

สำนักงานสถิติเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าชาวเกาหลีใต้เกือบครึ่งหนึ่งไม่อยากแต่งงานด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยชาวเกาหลีใต้ร้อยละ 46.8 ไม่อยากแต่งงานหรือไม่น่าจะแต่งงานในปี 2022 ซึ่งสูงขึ้นจากร้อยละ 45.8 ของเมื่อสองปีก่อน

ผู้ชายร้อยละ 55.7 และผู้หญิงร้อยละ 72.6 ในบรรดาผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน แสดงมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับการแต่งงาน ขณะความลังเลจะแต่งงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเกิดต่ำแบบเรื้อรังของประเทศ

ร้อยละ 28.7 ในบรรดาชาวเกาหลีใต้ที่ไม่อยากแต่งงาน อ้างสาเหตุการขาดแคลนเงินทุนสำหรับแต่งงาน ตามด้วยภาวะการจ้างงานที่ไม่มั่นคง (ร้อยละ 14.6) และมุมมองว่าการแต่งงานไม่ใช่สิ่งจำเป็น (ร้อยละ 13.6)

ขณะสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าคู่รักสามารถอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องแต่งงานตามกฎหมายอยู่ที่ร้อยละ 65.2 ในปี 2022 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 45.9 ในปี 2012 ร้อยละ 48 ในปี 2016 และร้อยละ 59.7 ในปี 2020

ด้านสัดส่วนผู้ที่ระบุว่าคู่รักสามารถมีลูกด้วยกันโดยไม่ต้องแต่งงานตามกฎหมายอยู่ที่ร้อยละ 34.7 ในปี 2022 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.4 ในปี 2012 ร้อยละ 24.2 ในปี 2016 ร้อยละ 30.7 ในปี 2020

ที่มา : Xinhua