Skip to main content

ปัจจุบัน คนไทยเสียชีวิตด้วย “โรคหัวใจ” มากเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” และมีประชากรในกลุ่มนี้มากกว่าร้อยละ 30 มีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด ทำให้เสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง เลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ระบุว่าปัจจุบันผู้ป่วยโรคหัวใจส่วนหนึ่งจะมาพบแพทย์ช้า ทำให้อาการของโรครุนแรง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ไม่มีการตรวจร่างกาย และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเดินทางไปยังโรงพยาบาลยากลำบาก

 “โรคหัวใจบางประเภทนั้นความเร็วในการรักษาจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ป่วย เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลวจากสาเหตุต่างๆ โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ซึ่งเครื่องเอคโค่จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำมากขึ้น” ผศ.พญ.สมนพรกล่าว

มูลนิธิชัยอนันต์ ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน มอบ “เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิด 4 มิติ” หรือ เครื่องเอคโค่ (Echocardiogram) ให้กับ“ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชัยภูมิ” เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์และพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการดูแลประชาชนกว่า 1.2 ล้านคน

ทั้งนี้ โรคหัวใจ หากตรวจพบเร็ว ได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำและรักษาอย่างทันท่วงที จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้

ผศ.(พิเศษ)นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคหัวใจเฉลี่ยปีละ 1,200-1,500 ราย บางรายต้องส่งต่อไปรักษาที่ จ.นครราชสีมาและขอนแก่น เมื่อต้องเดินทางไปรักษาต่อเนื่องหลายครั้ง ก็เกิดความยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 9-10

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ กล่าวว่า ภายหลังจากที่โรงพยาบาลยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการในปี 2565  ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาที่โรงพยาบาลชัยภูมิได้ทั้งการสวนหัวใจ ใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ และการผ่าตัดต่างๆ ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4-5 เท่านั้น โดยในปี 2565 ได้ให้บริการสวนและทำบอลลูนหัวใจไปแล้วมากถึง 1,200 ราย

การสนับสนุนเครื่องเอคโค่ 4 มิติ ของมูลนิธิชัยอนันต์ซึ่งทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน จะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วและเข้าสู่การรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของแพทย์โรคหัวใจ และจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนชาวชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิกล่าว

ปัจจุบัน ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้มุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงรุกเพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยการจัดกิจกรรม “เอคโค่หัวใจสัญจร” ให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้รับการตรวจคัดกรองวินิจฉัยด้วยเครื่องเอคโค่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

พญ.มรกต ภัทรพงศ์สินธุ์ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชัยภูมิ กล่าวว่า การตรวจด้วยเครื่องเอคโค่จะทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างของหัวใจ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจ

“คนไข้ที่มาตรวจวันนี้มากกว่าร้อยละ 30 มีลิ้นหัวใจและการทำงานของหัวใจผิดปกติ ซึ่งจะต้องถูกส่งตัวเข้าไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชัยภูมิ และยังช่วยคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้มีความผิดปกติของหัวใจได้มากถึงร้อยละ 70 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางเข้าไปในตัวจังหวัด ซึ่งปัจจุบันคิวในการเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องเอคโค่ ค่อนข้างยาวนานหลายเดือน แต่เมื่อได้รับการสนับสนุนเครื่องเอคโค่ ที่ทันสมัยจากมูลนิธิชัยอนันต์ ก็เชื่อมั่นว่าจะทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษารวดเร็วขึ้นมากกว่า” หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชัยภูมิ กล่าว

คุณวรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธิชัยอนันต์ กล่าวว่า ในปีนี้มูลนิธิชัยอนันต์ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เพราะเป็นกลุ่มของ “ผู้ให้” ที่สามารถส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก ทางมูลนิธิเล็งเห็นว่า “โรคหัวใจ” มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง เครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนให้แพทย์โรคหัวใจทำงานช่วยเหลือประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนั้นก็คือเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือเครื่องเอคโค่