Skip to main content

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว โดยระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ตีตก ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับก้าวไกล ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต สิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิภาพของผู้เรียน การคืนครูสู่ห้องเรียน และการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ที่สำคัญ ร่างที่เข้าชื่อเสนอโดยประชาชน ก็ถูก พล.อ.ประยุทธ์ตีตกไปด้วย

ต่อมาได้ทวีตข้อความเพิ่มเติมว่า #พรบการศึกษาแห่งชาติ ที่จะเข้าสภาจะมีเฉพาะ 'ร่างของรัฐบาลเท่านั้น' ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับ สิทธิ และเสรีภาพของผู้เรียน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับ พหุวัฒนธรรม และคุณค่าที่แตกต่างหลากหลายในสังคมเลย

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับของพรรคก้าวไกล มี รศ.สุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ วิโรจน์ ร่วมกันจัดทำเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จำเป็นต้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา ก่อนกฎหมายดังกล่าวจะถูกปัดตกไปดังกล่าว สำหรับจุดเด่นของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับพรรคก้าวไกล  คือ

1) เป็นร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับเดียว ที่ให้ความสำคัญกับ สิทธิ และเสรีภาพ ตลอดจนการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของผู้เรียน และผู้สอน

2) เป็นร่าง พ.ร.บ. ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยทั้งร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนสวัสดิภาพ และสวัสดิการของผู้เรียน

3) ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจในการจัดการการศึกษา และเพิ่มบทบาทให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา

4) เปิดพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่ยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องให้เด็กจับจดกับการเรียนที่มากมายกับ 8 สาระวิชา เพื่อให้เด็กจะได้มีเวลาในการค้นหาตนเอง และพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่ตนสนใจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นพลโลกที่สามารถแข่งขัน และร่วมมือกับพลโลกจากนานาอารยประเทศได้

5) ให้คุณค่ากับครูผู้สอน ที่มีความทุ่มเทให้แก่ศิษย์ โดยครูที่มีความทุ่มเทในการสอน และดูแลเอาใจใส่ในพัฒนาการ และสวัสดิภาพของศิษย์ จะต้องมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับจากพรรคก้าวไกล ถูก พล.อ.ประยุทธ์ ปัดตกไปแล้วหลายฉบับ เช่น กฎหมายยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร ทำให้การปฏิรูปกองทัพสะดุดลง นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและกฎหมายบำนาญแห่งชาติ ที่ถูกปัดตกไปเช่นกัน ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับจะเป็นการขยับไปสู่การเดินหน้ารัฐสวัสดิการ ที่ทำให้ผู้มีรายได้น้อย แรงงาน และคนชราได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลุดพ้นจากความยากลำบากได้ 

ปัจจุบันเป็นปีที่ 2 ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการกลับมาดำรงตำหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการเลือกตั้ง ด้วยเสียงเห็นชอบอย่างถล่มทลายของสมาชิกวุฒิสภาที่ คสช.เป็นคนเลือกเข้ามา และได้ใช้อำนาจในการไม่ให้คำรับรองกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 133 ที่กำหนดให้ ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน จำเป็นจะต้องได้คำรับรองจากนายกฯ เสียก่อน ตำแหน่งนายกฯจึงกลายเป็นประตูด่านแรกของกฎหมายสำคัญๆ ก่อนจะไปถึงรัฐสภา ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ปัดตกกฎหมายไปแล้วอย่างน้อย 21 ฉบับ ในจำนวนดังกล่าวเป็น ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างน้อย 11 ฉบับ และที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อย่างน้อย 4 ฉบับ ล่าสุดก็คือการปัดตก ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับก้าวไกลและฉบับภาคประชาชน โดยเหลือไว้เฉพาะของรัฐบาลเพียงฉบับเดียวที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาได้