Skip to main content

ญี่ปุ่นกำลังสร้างเมืองแห่งอนาคต 'Tokyo Bay eSG' ที่ล้ำยุคด้วยเทคโนโลยีไฮเทคใหม่ล่าสุด บนพื้นที่ 10 ล้าน ตร.ม.จากการถมทะเลตอนกลางอ่าวโตเกียว โดยสร้างให้เป็นเมืองล้ำสมัยที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ออกแบบให้ใช้พลังงานสะอาด 100% และควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ มีพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความร่มรื่นสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

เมืองแห่งอนาคต มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับญี่ปุ่น และดึงดูดสตาร์ทอัพ รวมทั้งผู้ร่วมลงทุนทางด้านเทคโนโลยีไฮเทคจากทั่วโลก โดยมีกำหนดเสร็จในปี 2050