Skip to main content

กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของไทยในการรับมือโควิดระหว่างปี 2563-2565 รวมแล้ว 444,294 ล้านบาท มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นค่าบริการสุขภาพ การตรวจคัดกรอง รักษาพยาบาล ค่าฉีดวัคซีน 260,174 ล้านบาท ค่าจัดซื้อ บริหารจัดการวัคซีน 77,987 ล้านบาท ค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย ค่าเสี่ยงภัย 57,499 ล้านบาท

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง ในฐานะประธานคณะกรรมการ MIU (MOPH Intelligence Unit) เปิดเผยว่า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทยระหว่างปี 2563-2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 444,294 ล้านบาท

พบว่า เป็นค่าบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 เช่น ค่าตรวจคัดกรอง ค่ารักษาพยาบาล ค่าฉีดวัคซีน เป็นสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 260,174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามด้วยการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน รวม 77,987 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 และค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับบุคลลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 57,499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนที่เหลือเป็นค่ายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ และองค์กรการวิจัยและพัฒนา ฯลฯ

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว มาจากการศึกษาของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยแหล่งงบประมาณหลักในการรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 มาจากงบกลางกรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาท และงบเงินกู้ 5 แสนล้านบาท

 

นพ.รุ่งเรือง กล่าวต่อว่า สำหรับสถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับสถานะเงินบำรุงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่นเดียวกับภาพรวมของรายได้และอัตราการเพิ่มของสินทรัพย์ของโรงพยาบาลเอกชนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าเงินที่อุดหนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพียงพอในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด 19 ส่วนภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนไทยในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 พบว่าลดลง