Skip to main content

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงเปิดตัวนโยบายสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาโลกร้อนจริงจัง ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี 2050 เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ เปลี่ยนหลังคาเป็นรายได้ ขจัดการเผาในภาคการเกษตรใน 3 ปี ตั้งเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้มีรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดใน 7 ปี และทำต้นไม้บำนาญ ปลูกต้นไม้ได้เงินเดือน

พิธากล่าวว่า พรรคก้าวไกลต้องการประกาศศึกกับภาวะโลกร้อน เนื่องจากปัญหาโลกร้อนคือภัยความมั่นคงในยุคปัจจุบัน โดยมีนโยบายที่ชัดเจน ทั้งในเชิงรับและรุกไปที่ต้นตอของปัญหา เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้จริง ควบคู่กับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นโยบายสิ่งแวดล้อมเชิงรุกของพรรคก้าวไกล จะเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 เปิดตลาดเสรีการผลิตไฟฟ้า สร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายในปี 2035

ด้านการเกษตรกำจัดการเผาในพื้นที่การเกษตรภายใน 3 ปี โดยให้งบประมาณเพื่อการปรับตัวตำบลละ 3 ล้านบาท จำนวน 1,000 ตำบล อุดหนุนปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งและสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปฟางข้าว-ซังข้าวโพดแทนการเผา เปลี่ยนก๊าซมีเทนในฟาร์มปศุสัตว์ให้เป็นพลังงาน

ด้านอุตสาหกรรม กำหนดเพดานและเปิดตลาดซื้อขายโควต้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บังคับให้โรงงานเปิดข้อมูล สารพิษอันตรายและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การขนส่งให้ทุกจังหวัดใช้รถเมล์ไฟฟ้าแทนภายใน 7 ปี เปลี่ยนรถไฟดีเซลเป็นระบบไฟฟ้า ตรวจสภาพรถยนต์ฟรีปีละครั้ง และควบคุมปริมาณรถบรรทุกในเขตเมือง

ด้านขยะอาหาร กำจัดขยะอาหารเหลือทิ้ง เพิ่มค่าขยะอาหารในห้างใหญ่ บังคับแยกขยะ-เก็บข้อมูล-ทำบัญชีขยะ อาหารเหลือทิ้งแลกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมชุมชนทำปุ๋ยจากอาหารเหลือทิ้ง เพื่อเป็นคูปองซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยขยะเหลือทิ้ง 1 กิโล แลกได้ 1 บาท

นอกจากนี้ ยังเสนอโครงการต้นไม้บำนาญ เกษตรกรที่ปลูกจะได้รับการสนับสนุน 1,200 บาท/ไร่/เดือน เป็นเวลา 20 ปี งบเกษตรกรปลูกป่า 4,000 บาท/ไร่เป็นเวลา 3 ปี และงบปลูกป่าชุมชน 4,000 บาท/ไร่/ปี จำนวน 1,000 ชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ด้วยการเพิ่มงบท้องถิ่นผ่านนโยบายจังหวัดไทยก้าวหน้า

ส่วนนโยบายเชิงรับ จะช่วยเหลือประชาชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลก โดยมีกองทุนปรับตัวรับมือภัยพิบัติ-น้ำท่วม สร้างเตือนภัยครอบคลุมทุกท้องถิ่น ท้องถิ่นประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้ ทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำรายลุ่มน้ำทั้งหมด รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยที่รวดเร็วเป็นธรรม และประกันภัยพืชผลในพื้นที่รับน้ำ

หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่า พรรคยังมีนโยบายสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ต่อเนื่องหลังจากนี้ เช่น การจัดการขยะ ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาช้างป่า ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางแสง