Skip to main content

ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา อดีตกรรมการ กสทช. ในฐานะผู้บริโภค ฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งศาลปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การพิจารณาทบทวนมติ กทค. (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม) ครั้งที่ 10/2559 โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีมติดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยกำหนดให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาทีตามมติ กทค. ครั้งที่ 10/2559 และพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด 

โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่าผู้ให้บริการคลื่นความถี่สามารถเลือกใช้หน่วยวัดเพื่อคิดค่าบริการได้ทั้งหน่วยวินาที หรือนาที แต่ผู้ถูกฟ้องคดีควรกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขห้ามผู้ให้บริการคลื่นความถี่ใช้วิธีคิดแบบปัดเศษวินาทีเป็นนาที ส่วนวิธีการคิดค่าบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถูกฟ้องคดี

ณัฐวดี เต็งพานิชกุล นักกฎหมายฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า คดีนี้ถือว่าผลคำพิพากษาเป็นแนวทางที่ดีต่อผู้บริโภค และศาลปกครองกลางเห็นถึงปัญหาการคิดค่าบริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยว่า การคิดค่าบริการต้องคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริง ไม่ว่าจะมีหน่วยวัดเป็นนาทีหรือวินาทีก็ตาม ซึ่งหากใช้หน่วยวัดเป็นวินาทีก็ต้องคิดค่าบริการตามจำนวนวินาที หรือ หากใช้หน่วยวัดเป็นนาทีก็ต้องคิดค่าบริการตามจำนวนนาที ซึ่งการคิดค่าบริการเป็นหน่วยนาทีได้จะต้องครบจำนวน 60 วินาทีเท่านั้น จะใช้วิธีการคิดค่าบริการแบบปัดเศษวินาทีเป็นนาทีไม่ได้  และศาลปกครองกลางยังพิพากษาให้ กสทช. พิจารณาแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในคลื่นความถี่ต่างๆ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แสวงหาประโยชน์จากการปัดเศษหน่วยวัดจากวินาทีเป็นนาที 

แต่ทั้งนี้ คำพิพากษาในวันนี้เป็นคำพิพากษาในศาลปกครองชั้นต้นซึ่งผู้ถูกฟ้องคดียังสามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีก