Skip to main content

จีนวางแผนเสนอ ‘สวัสดิการอาหารเพื่อผู้สูงอายุ’ ให้กับผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวที่บ้าน โดยเน้นคุณค่าทางโภชนาการ ราคาที่ไม่แพง และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรสูงวัยในประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ในปี 2022 ประเทศจีนมีประชากรที่อายุเกิน 60 ปี มากกว่า 280 ล้านคน โดยจำนวนมากมีปัญหาทางด้านสุขภาพและ ไม่สามารถเข้าครัวปรุงอาหารให้กับตัวเองได้ รัฐบาลจีนจึงตั้งเป้าที่ช่วยเหลือประชากรสูงงวัยเหล่านี้ ด้วยการจัดทำ  “สวัสดิการอาหารเพื่อผู้สูงอายุ” ที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ ราคาไม่แพง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

“จำนวนผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว และไม่มีผู้ดูแล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศ และบริการช่วยเหลือด้านอาหารก็เป็นความต้องการทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ” ถัง เฉิงเป่ย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลเรือนกล่าว

มีการดำเนินการโครงการนำร่องบางโครงการไปแล้วในหลายพื้นที่ของจีน เช่น โครงการโรงอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลเรือนกล่าวว่า แผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุจะขยายการให้บริการไปทั่วประเทศ ด้วยวิธีการที่สะดวกและยั่งยืน โดยใช้การประสานงานของรัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ยังมีการพยายามสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่หลากหลายและคลอบคุลมทั้งพื้นที่เมืองและชนบท ซึ่งภารกิจหลักของสวัสดิการอาหารดังกล่าว คือ การเสนอบริการอาหารที่เข้าถึงได้ง่าย ราคาไม่แพง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีความยั่งยืน

รัฐบาลจีนตั้งเป้าที่จะให้สวัสดิการอาหารเพื่อผู้สูงอายุเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยแนะให้หน่วยงานหรือรัฐบาลท้องถิ่นบูรณาการสวัสดิการนี้ทำให้เข้ากับสภาพของท้องถิ่น และส่งเสริมการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลจีนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์ชุมชน โดยสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการให้บริการ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนบริการจัดส่งอาหารอีกด้วย

“บริการนี้ไม่ใช่บริการอาหารฟรี แต่เป็นบริการอาหารที่ราคาไม่แพงและสามารถเข้าถึงได้” ถังกล่าว และเสริมว่ารัฐบาลท้องถิ่นสามารถของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางได้ตามสถานการณ์ทางการเงินของพื้นที่นั้นๆ ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังได้ออกนโยบายพิเศษสำหรับผู้ให้บริการอาหารเพื่อรับรองรายได้และกำไรของผู้ให้บริการ เช่น การลดหย่อนภาษี และการเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้การบริการนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

จีนเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับสังคมสูงวัย โดยที่จำนวนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี  รัฐบาลจีนจึงพยายามให้ความสนใจกับกลุ่มผู้อายุมากขึ้น เพื่อทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว

 

ที่มา
China to offer nutritious, affordable and accessible welfare meals for elderly people
Meal services for elderly to expand nationwide