Skip to main content

กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวจากหิมะที่โปรยปรายลงมาปกคลุมอาคารบ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ ทำให้กรุงปรากดูงดงามน่าประทับใจ

ที่มา Xinhua

'กรุงปราก' ยามหิมะโปรยปราย

'กรุงปราก' ยามหิมะโปรยปราย

'กรุงปราก' ยามหิมะโปรยปราย

'กรุงปราก' ยามหิมะโปรยปราย

'กรุงปราก' ยามหิมะโปรยปราย