Skip to main content

การเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา นอกจากจะขลุกขลักแล้ว ดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาที่หน่วยเลือกตั้งหลายแห่ง Vote62 รวบรวมปัญหาและความผิดปกติของการเลือกตั้งล่วงหน้า พบว่า มีการรายงานผ่านระบบเข้ามา 547 ราย จาก 58 จังหวัด โดยกรุงเทพมหานครมีรายงานปัญหาและความผิดปรกติมากที่สุด 240 ราย ส่วนปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การใส่รหัสเขตหน้าซองผิดจากเขตเลือกตั้งจริง

จากข้อมูลของ Vote62 พบว่า 10 อันดับแรกของจังหวัดที่มีการรายงานปัญหาและความผิดปรกติเข้ามามากที่สุด ได้แก่

อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร 240 ราย

อันดับที่ 2 ชลบุรี 34 ราย

อันดับที่ 3 ปทุมธานี 33 ราย

อันดับที่ 4 นนทบุรี 28 ราย

อันดับที่ 5 เชียงใหม่ 26 ราย

อันดับที่ 6 สมุทรปราการ17 ราย

อันดับที่ 7 นครราชสีมา 14 ราย

อันดับที่ 8 เชียงราย 13 ราย

อันดับที่ 9 ขอนแก่น 11 ราย

อันดับที่ 10 สงขลา 10 ราย

 

สำหรับปัญหาที่พบจากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีการรายงานเข้ามามากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่

  1. ใส่รหัสเขตหน้าซองผิดจากเขตเลือกตั้งจริง/เขียนเขตผิด/ไม่ระบุหมายเลข/เขียนเขตผิด 166 รา

  2. ไม่มีกระดานแนะนำผู้สมัคร/ พรรค รายชื่อผู้สมัคร/พรรค ไม่ครบ 64 ราย

  3. การเซ็นกำกับซอง กรรมการประจำหน่วยไม่เซ็นกำกับ/ไม่เซ็นทับตรงกลาง/เซ็นบนเทปใส/ไม่แปะเทบใสทับลายเซ็น 49 ราย

  4. รอคิวนานเกินไป 47 ราย

  5. พบการแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต 38 ราย

  6. พบการทักท้วง โวยวาย/ทะเลาะระหว่างผู้มาใช้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ 26 ราย

  7. ไม่มีรูปผู้สมัคร 25 ราย

  8. ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว แต่ไม่พบชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 23 ราย

  9. ข้อมูลผิด 17 ราย

  10. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบหน้าผู้มาเลือกตั้งกับบัตรประชาชน 11 ราย

 

Vote62 ยังพบปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้า มีรายงานการใส่รหัสเขตหน้าซองผิดจากเขตเลือกตั้งจริง/เขียนเขตผิด/ไม่ระบุหมายเลข/เขียนเขตผิดจำนวน 166 ราย มีผู้รายงานว่าพบปัญหาดังกล่าวในกรุงเทพมหานคร 77 ราย ชลบุรี 17 ราย ปทุมธานี 13 ราย

มีผู้รายงานการพบปัญหาที่หน่วยเลือกตั้งไม่มีกระดานแนะนำตัวผู้สมัคร/พรรค มีรายชื่อผู้สมัคร/พรรคไม่ครบ จากกรุงเทพมหานคร 23 ราย ชลบุรี 7 ราย นครราชสีมา 6 ราย

ปัญหากรรมการประจำหน่วยไม่เซ็นกำกับ/ไม่เซ็นทับตรงกลาง/เซ็นบนเทปใส/ไม่แปะเทปใสทับลายเซ็น มีผู้รายงานรวม 49 ราย จากในกรุงเทพมหานคร 25 ราย นนทบุรี 6 ราย ชลบุรี 3 ราย

มีการรายงานเรื่องการรอคิวนานรวม 47 ราย จากกรุงเทพมหานคร 23 ราย ชลบุรี 5 ราย นนทบุรี 2 ราย

มีการรายงานว่า พบการแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขตรวม 38 ราย จากกรุงเทพมหานคร 13 ราย เชียงใหม่ 6 ราย สมุทรปราการ 3 ราย

ทั้งนี้ วันเลือกตั้งทั่วไป 14 พ.ค. Vote62 เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นอาสาจับตาการนับคะแนนหลังปิดหีบ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและเลือกหน่วยที่สนใจได้ที่ vote62.com