Skip to main content

สมาคมประกันชีวิตของเกาหลีใต้เผย ในปีนี้มีชาวเกาหลีมากกว่า 1 ล้านราย ที่ยกเลิกการต่อสัญญาประกันชีวิต เพราะจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว ขณะที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ

ภาระทางการเงินต่างๆ ของชาวเกาหลีใต้ กำลังถูกซ้ำเติมให้หนักขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่สูง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่แพง บีบให้ชาวเกาหลีมากกว่าล้านคนยกเลิกการทำประกันชีวิต เพื่อออมเงินเอาให้มากที่สุด

สมาคมประกันชีวิตของเกาหลีใต้ เผยว่า ข้อมูลจากบริษัทประกัน 22 แห่งที่เป็นสมาชิกของสมาคมพบว่า ในปีนี้มีผู้ยกเลิกการต่อสัญญาประกันชีวิตรวมแล้วมากกว่า 1.14 ล้านฉบับ ซึ่งสัญญาดังกล่าวหมดอายุลงในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สมาคมระบุถึงสาเหตุของการสิ้นสุดสัญญาว่า เกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัย คือ ลูกค้ากลุ่มที่ฐานะไม่ดีนักขอยกเลิกสัญญาเอง และจากการที่บริษัทประกันเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้ซื้อประกันไม่สามารถชำระเบี้ยประกันได้ตรงเวลา ซึ่งเป็นการผิดข้อตกลงตามสัญญา

ตัวเลขการยกเลิกสัญญาเพิ่มสูงขึ้นตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 2 เดือนแรกของปี 2022 มีการขอยกเลิกสัญญา 903,754 ฉบับ และเพิ่มขึ้นเป็น 1.12 ล้านฉบับในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023

การยกเลิกสัญญาครั้งใหญ่นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทประกันภัยขึ้นค่าเบี้ยประกันสำหรับกรณีที่มีการเสียชีวิต ซึ่งผู้ที่ขอยกเลิกสัญญาก็จะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามที่ได้จ่ายไว้เป็นค่าเบี้ยประกัน

การสำรวจของสมาคมประกันภัย พบว่า ร้อยละ 32.8 ของผู้ซื้อประกันขอยกเลิกสัญญา โดยให้เหตุผลว่า การจ่ายเบี้ยประกันเป็นการก่อภาระด้านการเงินที่หนักเกินไป ขณะเดียวกัน สมาคมประกันภัยระบุว่า การยกเลิกสัญญาที่มากมายนี้จะทำให้ความสามารถในการจ่ายเงินคุ้มครองผู้เอาประกันย่ำแย่ลง เพราะต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายคืนค่าเบี้ยประกันกลับไปให้ลูกค้า

ครึ่งแรกของปี 2023 บริษัทประกันชีวิต 22 แห่ง จ่ายคืนเงินเบี้ยประกันเป็นเงินรวม 12.89 ล้านล้านวอน หรือราว 3.46 แสนล้านบาท หลังจากที่ลูกค้าขอยกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 31.9

นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ร้อยละ 2 ส่งผลให้ราคาอาหาร ผัก ผลไม้ และอาหารทะเล เพิ่มขึ้นในระดับที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารคงตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.5 มาตั้งแต่มกราคม 2023 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับจากปี 2008 เหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ชาวเกาหลีเผชิญความยากลำบากทางเศรษฐกิจ และนำมาสู่การแห่ยกเลิกการประกันชีวิตเป็นจำนวนมากกว่าล้านราย


ที่มา
High cost of living forces Koreans to cancel insurance