Skip to main content

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิด “ThaiHealth Watch 2024” ชี้ 7 ประเด็นสุขภาพของไทยที่น่าจับตาในปี 2567 ทั้งประเด็นครอบครัวข้ามรุ่น เยาวชนกับการพนันและยาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต ฝุ่น PM2.5 โลกร้อน และความมั่นคงทางอาหาร

7 ประเด็นสุขภาพที่ สสส.เสนอให้จับตามองในปีหน้า ได้แก่

1. การที่สังคมไทยเป็นครอบครัวข้ามรุ่น เมื่อโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อสุขภาพจิตของสมาชิก โดยพบว่า ร้อยละ 65ของคนเจนเอ็กซ์ ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว รู้สึกเครียดกับปัญหาทางการเงิน ขณะที่ร้อยละ 51 ของคนเจนซี เผชิญความเครียดทางอารมณ์และความบกพร่องทางจิตใจ

2. ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มรสหวาน โดยพบว่า 1 ใน 3 ของเด็กไทยกินขนมพร้อมน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทุกวัน เนื่องจากกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ซึ่งเด็กที่อ้วน มีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ป่วยโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรม หรือ NCDs โดยเฉพาะโรคเบาหวานถึงร้อยละ 31

3. เยาวชนไทยกับการพนันไร้พรมแดน สสส.ระบุว่า โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางที่ใช้เล่นพนันมากที่สุด สิ่งที่น่าห่วงคือ การเกิดนักเล่นพนันหน้าใหม่

4. สุราท้องถิ่นนอกระบบ ความเสี่ยงจากสุราเถื่อน พบสารแปลกปลอมอ้างสรรพคุณด้านชูกำลัง หรือเสริมสมรรถนะทางเพศ ทั้งพิษจากสัตว์ สารเคมีกำจัดวัชพืชและแมลง ส่งผลกระทบทางสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

5. เยาวชนกับภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน โดยพบปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติด 1) อยากลอง 2) ความรุนแรงในครอบครัว 3) ปัญหาด้านการเงิน และ 4) สังคม สิ่งแวดล้อม

6. ปัญหาฝุ่น PM2.5 ต้นตอจาก 3 แหล่งกำเนิดใหญ่ ได้แก่ 1) ท่อไอเสียรถยนต์ 2) โรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง และ 3) การเผาในที่โล่ง ในปี 2566 พบผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศมากถึง 1,730,976 คน

7. โลกเดือดและวิกฤติความมั่นคงทางอาหาร มีโอกาสถึง 50% ที่จะร้อนขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสในอีก 5 ปี ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร สสส.ระบุว่า การจัดสรรพื้นที่สาธารณะในชุมชนใช้ผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน