Skip to main content

ครอบครัวชาวฟิลิปปินส์ราว 2 ล้านครัวเรือนนิยามตัวเองเป็น “คนจนรุ่นใหม่” อีกราวครึ่งหนึ่งของครอบครัวชาวฟิลิปปินส์ พิจารณาว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ในความยากจน ตามรายงานการสำรวจของสถานีตรวจสภาพสังคม (SWS) เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา

รายงานของสถานีตรวจสภาพสังคมระบุว่า ร้อยละ 48 ของชาวฟิลิปปินส์จัดตัวเองว่าอยู่ในฐานะยากจน เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย.ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 45

สถานีตรวจสภาพสังคมคาดว่า เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา จำนวนครัวเรือนของฟิลิปปินส์ที่ระบุตัวเองว่าอยู่ในความยากจนอยู่ที่ราว 13.2 ล้านครอบครัว เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 700,000 ครอบครัว และพบว่า 1.8 ล้านครัวเรือน ระบุตัวเองว่า เป็น “คนจนรุ่นใหม่” ซึ่งย้อนหลังไป 5 ปีก่อนหน้า พวกเขายังไม่เห็นว่าตัวเองยากจน, อีก 1.7 ล้านครัวเรือนยากจนตามปรกติ และอีก 9.7 ล้านครัวเรือนระบุว่ายากจนตลอดไป

การสำรวจครั้งล่าสุดนี้พบว่า ฟิลิปปินส์มีคนจนเพิ่มในทุกที่ ยกเว้นบาลานซ์ ลูซอน ซึ่งอยู่นอกเมืองมะนิลา ขณะที่มินดาเนามีคนตกอยู่ในความยากจนเลวร้ายที่สุด โดยเดือน มิ.ย.ปีนี้ คนยากจนพุ่งสูงขึ้นจากร้อยละ 54 เป็นร้อยละ 71 ขณะที่มะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ คนยากจนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 38 ในบีซายา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57 เป็นร้อยละ 59 ส่วนบาลานซ์ ลูซอน คนจนลดลงจากร้อยละ 39 เป็นร้อยละ 35

ทั้งนี้ การสำรวจของสถานีตรวจสภาพสังคม ทำขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 28 ก.ย.ถึง 1 ต.ค. โดยใช้วิธีสอบถามแบบซึ่งหน้า ทำการสัมภาษณ์ประชากรวัยผู้ใหญ่ 1,200 คน และอีก 300 คนจากบาลานซ์ ลูซอน, เมืองมะนิลา, บีซายา และมินดาเนา