Skip to main content

กระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์ ประกาศการค้นพบสุสานจากยุคอาณาจักรใหม่ (New Kingdom) ของอียิปต์โบราณ บริเวณแหล่งฝังศพทูนา เอล-เกเบล เขตผู้ว่าการมินยาทางตอนใต้ของประเทศ

มอสตาฟา วาซิริ เลขาธิการสภาสูงด้านโบราณคดีแห่งอียิปต์ ระบุว่าสุสานนี้มีอายุราว 3,400 ปี เป็นของขุนนางอาวุโสและปุโรหิต ถูกค้นพบในพื้นที่อัล-กูไรฟา โดยทีมภารกิจโบราณคดีของอียิปต์ที่นำโดยสภาฯ ประกอบด้วยหลุมศพหินตัดจำนวนมาก และวัตถุอื่นๆ อีกนับร้อยชิ้น

ที่มา Xinhua

https://live.staticflickr.com/65535/53281780583_d9f3868f00_c.jpg

 

 

https://live.staticflickr.com/65535/53281967870_21bf3b38dc_c.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/53281497521_fcc4781c0a_c.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/53281852254_00e1c1c8bd_o.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/53281852249_86cb88169a_c.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/53281780538_ccff264df3_c.jpg