Skip to main content

มูลนิธิประชาธิปไตยเกาหลี (Korea Democracy Foundation) การถ่ายทอดจิตวิญญาณประชาธิปไตยสู่เยาวชน ภารกิจที่ไม่มีวันเสร็จสิ้น

เกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบอบประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าและเข้มแข็ง โดยผ่านช่วงเวลาการต่อสู้อย่างยากลำบากและทรหดยาวนาน เผชิญความสูญเสียมากมาย ทั้งกับเจ้าอาณานิคม สงครามกลางเมือง และระบอบเผด็จการ จนได้ชัยชนะเด็ดขาดและเดินหน้าระบอบประชาธิปไตยโดยที่ไม่หวนกลับไปอยู่ภายใต้เผด็จการอีก

มูลนิธิประชาธิปไตยเกาหลี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2001 เพื่อยกระดับประชาธิปไตยของเกาหลี และยกย่องเหล่าผู้เสียสละเพื่อประเทศ โดยเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร และอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทย

ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของมูลนิธิ คือ การส่งต่อประสบการณ์อันประเมินค่ามิได้ของขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเกาหลีไปยังคนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

ดิ โอเพนเนอร์ มีโอกาสไปเยือนมูลนิธิประชาธิปไตยเกาหลี ชมนิทรรศการ และสัมภาษณ์พิเศษ คิม ชานโฮ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของมูลนิธิ ถึงภารกิจที่ไม่มีวันจบสิ้น คือ การถ่ายทอดจิตวิญญาณประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน โดยรูปแบบหนึ่งที่ทางมูลนิธิใช้คือ นิทรรศการแบบ Interactive Exhibition ในห้องนิทรรศการขนาดใหญ่

นิทรรศการมีการจัดแสดงและนำเสนอประวัติศาสตร์ขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเกาหลี รวมทั้งนำเสนอประเด็นปัญหาใหม่ๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาในระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันให้กับเยาวชน เช่น การเลือกปฏิบัติต่างๆ ความไม่เป็นธรรมในสังคม ปัญหาเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่การตั้งคำถาม การพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความคิดเห็นที่ดียิ่งขึ้นที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ตอบสนองต่อบริบททางสังคมมากขึ้น

ชานโฮ กล่าวว่า การถ่ายทอดจิตวิญญาณประชาธิปไตยสู่เยาวชนนั้น เพราะประชาธิปไตยไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงต้องพัฒนาประชาธิปไตยไปพร้อมกับความคิดเห็นของคนแต่ละยุคสมัย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความคิดที่ดียิ่งกว่าในการนำไปใช้พัฒนาระบอบประชาธิปไตย นอกจากนั้น ยังเป็นการฝึกฝนการอยู่ร่วมกันตามวิถีของสังคมประชาธิปไตยอีกด้วย