Skip to main content

นักท่องเที่ยวยุโรปกลุ่มไฮเอนด์กลุ่มแรก 59 คนเดินทางถึงภูเก็ตแล้ว เพื่อเข้ากักตัวและพักใน villa quarantine ในโรงแรมศรีพันวา 14 วัน หลัง ศบค. มีมติเห็นชอบให้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติในลักษณะกักตัวและเข้าพักในสถานที่เอกเทศที่ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จากที่ได้มาติดตามกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพื่อเข้าพักในลักษณะ Organization Quarantine : OQ หรือ Area Quarantine : AQ ในรูปแบบ Villa Quarantine ถือเป็นกลุ่มนำร่องกลุ่มแรกที่ให้เข้าพักในลักษณะดังกล่าว ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน และยังไม่พบอุปสรรค โดยจะมีการประเมินทุกอย่างเป็นระยะๆ จนครบกำหนดการกักตัว 14 วัน หากทุกอย่างสำเร็จด้วยดีจะเป็นต้นแบบให้ที่อื่นๆ ดำเนินการต่อไป ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวให้ฟื้นกลับคืนมาในระดับหนึ่ง