Skip to main content

“อย่างน้อยที่สุดพื้นที่ของอำนาจของประชาชน เท่าที่มีอยู่นี้ อย่าให้มันเสียไปมากกว่านี้ แต่ว่าจริงๆ แล้วมันเสียไปเยอะในระยะเวลาไม่กี่ปี มันก็จะต้องเอากลับคืนมาให้ได้ หรือไม่ก็ทำให้มันขยายตัวไปให้มากกว่านี้ให้ได้ ”

ในช่วงโรคระบาดที่หลายคนไม่สามารถเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจในต่างประเทศได้ ทำให้เราย้อนกลับมาตั้งคำถามกับ “พื้นที่ของเรา” ในประเทศไทยมากขึ้น เราได้เห็นความพยายามของคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม เปิดพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่อำนาจของประชาชนให้กว้างขึ้น

The Opener ได้ชวน รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุยเกี่ยวกับ “นวัตกรรมทางสังคม” ที่เข้ามามีส่วนขับเคลื่อนสังคมสมัยใหม่ และการเปิดพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้คนได้ร่วมกันผลักดันสังคมไปข้างหน้า

 

<video>20210818-01.mp4<video>