Skip to main content

Skytrax บริษัทให้คำปรึกษาด้านธุรกิจการบิน ประกาศรายชื่อสนามบินยอดเยี่ยม อันดับ 1-10 ประจำปี 2564 โดยรวบรวมคะแนนจากผลสำรวจความคิดเห็นนักเดินทางทั่วโลกช่วงปีที่ผ่านมา พบว่า สนามบินนานาชาติ 'ฮะมัด' ในกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ได้รับเสียงโหวตขึ้นเป็นสนามบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 แทนสนามบินนานาชาติชางงีของสิงคโปร์ ซึ่งครองตำแหน่งนี้มานานกว่า 8 ปี 

อันดับ 2-10 ประกอบด้วย 2. สนามบินฮาเนดะ (ญี่ปุ่น) 3. สนามบินชางงี (สิงคโปร์) 4. สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้) 5. สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) 6. สนามบินมิวนิก (เยอรมนี) 7. สนามบินซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) 8. สนามบินฮีธโรว์ (สหราชอาณาจักร) 9. สนามบินคันไซ (ญี่ปุ่น) และ 10. สนามบินฮ่องกง (จีน) 

สำนักข่าว CNN รายงานว่าสนามบินฮะมัดได้รับคะแนนโดยรวมเป็นอันดับ 1 ครั้งแรก หลังจากที่ค่อยๆ ไต่อันดับจากการสำรวจความเห็นของสกายแทร็กซ์ในทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังมีสนามบินนานาชาติอื่นๆ ซึ่งมีคะแนนรวมเฉพาะด้านสูงที่สุด เช่น สนามบินนานาชาติกว่างโจว-ไป๋อวิ๋น ในนครกว่างโจวของจีน ได้รับคะแนนมากเป็นอันดับ 1 ประเภทสนามบินขนาดใหญ่ที่รองรับผู้โดยสารต่อปีตั้งแต่ 35-45 ล้านคน

https://images.unsplash.com/photo-1570114581742-586696237de1?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8NHx8cWF0YXIlMjBpbnRlcm5hdGlvbmFsJTIwYWlycG9ydHxlbnwwfHwwfHw%3D&auto=format&fit=crop&w=600&q=60

• บรรยากาศในอาคารผู้โดยสาร สนามบินนานาชาติฮะมัดในกาตาร์

ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีสนามบินติดอันดับยอดเยี่ยมมากที่สุด รวม 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติโตเกียว-ฮาเนดะ สนามบินนานาชาติโตเกียว-นาริตะ และสนามบินนานาชาติคันไซ ในนครโอซะกะ

ทั้งนี้ รางวัลสนามบินยอดเยี่ยมของสกายแทร็กซ์ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2542 และปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่มีการสำรวจความเห็นนักเดินทางที่ใช้บริการสนามบินกว่า 500 แห่งทั่วโลกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกเหนือจากเกณฑ์การให้คะแนนอื่นๆ ที่เคยสำรวจตามปกติ 

ที่ผ่านมา สกายแทร็กซ์จะสำรวจความเห็นของนักเดินทางเกี่ยวกับความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกจากสนามบิน, ระบบขนส่งมวลชน เปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และความรวดเร็ว, ความพร้อมและปริมาณของรถเข็นสัมภาระ, ความสะดวกสบาย-ความสะอาด-ความปลอดภัยในอาคารผู้โดยสาร, ความรวดเร็วที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง, ป้ายบอกทางมีความชัดเจนหรือไม่, การจัดคิวสำหรับเช็กอินมีระเบียบไม่สับสน, ตารางแสดงเที่ยวบินมีจำนวนเพียงพอและให้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือไม่, จำนวนและความสะอาดของห้องน้ำ, ตู้เอทีเอ็ม, ห้องสวดภาวนาของผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆ รวมถึงอาหาร ที่นั่ง และบริการไวไฟ เป็นต้น

https://images.unsplash.com/photo-1555912881-1ecd82307e0e?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=667&q=80

สนามบินชางงี (สิงคโปร์)

https://images.unsplash.com/photo-1609509720401-9d7cebbc4c48?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=750&q=80

บรรยากาศการประดับไฟในอาคารสนามบินโตเกียว-ฮาเนดะ, ญี่ปุ่น

https://images.unsplash.com/photo-1585893656971-d3d932cada08?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=750&q=80

สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้)


https://images.unsplash.com/photo-1621412980548-69d4ea7beba3?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=750&q=80

• สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น)

https://images.unsplash.com/photo-1532372768454-c936572f87ea?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=746&q=80

บรรยากาศภายในสนามบินมิวนิก (เยอรมนี)

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/14/00/06/london-938880_1280.jpg

•  สนามบินฮีธโรว์ (สหราชอาณาจักร)

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/09/06/38/japan-1445280__480.jpg

สนามบินคันไซ (ญี่ปุ่น)

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/15/16/36/hong-kong-international-airport-2644650_1280.jpg

• สนามบินฮ่องกง (จีน)

https://images.unsplash.com/photo-1562875201-22272422374a?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=890&q=80

• บรรยากาศภายในสนามบินซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)