Skip to main content

สรุป

  • แรงงานแพลตฟอร์ม เรียกร้อง ศบค. จัดการให้ทุกคนตรวจหาโควิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • จี้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดความรุนแรงของอาการโควิด-19 และประสิทธิภาพสูงในการลดการแพร่เชื้อ - สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้จริง
  • เรียกร้องรัฐกำกับดูแลไม่ให้โรงพยาบาลเก็บค่าใช้จ่ายกับแรงงานแพลตฟอร์มและประชาชนในการรักษาหากติดเชื้อโควิด 
  • ให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาเฉพาะหน้าในจำนวนที่เหมาะสมต่อการยังชีพ
  • ในระยะยาว ให้รัฐบาลเร่งพิจารณาตีความสถานะการจ้างงาน และตีความสถานะการจ้างงานที่ยังคลุมเครือให้ตรงกับสภาพการจ้างจริงที่แรงงานกำลังเผชิญ

 

ตัวแทนแรงงานแพลตฟอร์มร่วมกันสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม นำจดหมาย 25 ฉบับจากแรงงานด่านหน้าที่เป็นข้อเรียกร้องทวงคืนวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเรียกร้องสิทธิการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพของภาครัฐ ทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด และการได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเรียกร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการ ศบค. ให้เร่งแก้ไขสถานการณ์ปัญหาให้แรงงานบนแพลตฟอร์ม โดยมีข้อเรียกร้อง

1. ให้รัฐบาลจัดให้แรงงานบนแพลตฟอร์มและประชาชนทุกคนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ควรอำนวยการให้แรงงานและประชาชนสามารถตรวจซ้ำได้ จนกว่าจะได้รับวัคซีนครบไปแล้วระยะหนึ่ง

2. ให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดความรุนแรงของอาการโรคโควิด และมีประสิทธิภาพสูงในการลดการแพร่เชื้อ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้จริงให้กับแรงงานแพลตฟอร์มทุกๆ สาขาอาชีพด้วย เช่น แม่บ้านทำความสะอาด เทอราปิสต์นวด และไรเดอร์ส่งอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานด่านหน้าที่มีความสำคัญ โดยให้ฉีดแรงงานด่านหน้าเหล่านี้โดยเร็วเป็นลำดับต้นๆ และไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แรงงานสามารถกลับไปทำงานตรมปกติได้อย่างปลอดภัย และเปป็นการลดความเสี่ยงในการกระจายของโรค เนื่องจากแรงงานบนแพลตฟอร์มจำเป็นต้องทำงานโดยสัมผัสกับผู้จำนวนมาก

3. สำหรับแรงงานแพลตฟอร์มและประชาชนที่ติดเชื้อโควิด ไปก่อนหน้า เนื่องจากนโยบายการควบคุมโรคที่ผิดพลาดของภาครัฐ ให้รัฐบาลกำกับไม่ให้โรงพยาบาลเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการรักษา รวมถึงรัฐบาลต้องดูแลบริหารให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว เหมาะสมตามอาการด้วย

4. ให้รัฐบาลพิจารณาสั่งจ่ายเงินเยียวยาเฉพาะหน้าในจำนวนที่เหมาะสมต่อการยังชีพอย่างมีศักดิ์ศรีให้แก่แรงงานบนแพลตฟอร์มทุกสาขาอาชีพ รวมถึงประชาชนทุกคนเข้าถึงโดยถ้วนหน้าไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องพิสูจน์ความจนหรือความเดือดร้อน

5. ในระยะยาว ให้รัฐบาลเร่งพิจารณาตีความเหมาะสถานะการจ้างงาน และตีความสถานะการจ้างงานที่ยังคลุมเครือให้ตรงกับสภาพการจ้างจริงที่แรงงานกำลังเผชิญ โดยรับฟังปัญหาและความต้องการของแรงงานเป็นสำคัญประกอบการพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดหมวดหมู่การจ้างงานผิดประเภท และคืนสิทธิพื้นฐานให้แรงงานได้รับความเป็นธรรม

แรงงงานแพลตฟอร์ม เป็นกลุ่มแรงงาน เช่น ไรเดอร์ส่งอาหาร/ส่งของ/ส่งผู้โดยสาร, แม่บ้านทำความสะอาด, และเทอราปิสต์นวดนอกสถานที่ ซึ่งทำงานผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แรงงานแพลตฟอร์มเป็นกลุ่มที่ไม่มีความมั่นคงทางรายได้และถูกกีดกันจากสวัสดิการ จึงเป็นสาเหตุหลักให้พวกเขาต้องทำงานในขณะที่มีการระบาดอย่างหนัก เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นกลุ่มที่ประสบกับความเสี่ยงที่จะติดโรคหรือกระจายโรคให้ผู้ใช้บริการและคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว

และภายใต้เงื่อนไขการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด และการบริหารมาตรการเยียวยาของภาครัฐที่ล้มเหลว ล่าช้า จัดสรรทรัพยกรไม่เพียงพอ และก่อให้เกิดความสับสน คนงานแพลตฟอรืมเชื่อว่าการได้รับบริการตรวจหาเชื้อโควิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพเป็นทางออกในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างหนึ่งที่ภาครัฐยังพอทำได้ เพื่อให้คนงานยังสามารถทำงานต่อไปโดยลดความเสี่ยง