Skip to main content

 

@theopenerth เฮ้ย! ไม่เลือกงานไม่ยากจน ประโยคชวนหลอน ทำให้คนต้องดิ้นรนหางานทำ จนไม่กล้าหันมาพัฒนาทักษะของตนเอง ดังนั้น การมีสวัสดิการเกี่ยวกับการว่างงานจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ #สวัสดิการ #ว่างงาน #ทักษะ #พัฒนาอาชีพ #ไม่เลือกงานไม่ยากจน #พลเมืองโลก #เลือกงาน #ทําตามฝัน #พัฒนาทักษะ #คนว่างงาน #คุณภาพชีวิต #ก้าวไกล #สิทธิประกันสังคม #วิโรจน์ลักขณาอดิศร ♬ Yobikomi-kun-like song_long ver(970473) - furufuru