Skip to main content

ข้อมูลจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระบุ ม.ค. - ส.ค. 2565 พบว่า แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ ส่งเงินกลับประเทศโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยรวมแล้ว 156,130 ล้านบาท 

เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ ม.ค. - ส.ค. 2565 มีประมาณการรายได้ที่คนหางานในต่างประเทศส่งกลับมายังประเทศไทยโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ 156,130 ล้านบาท เดือนที่ส่งเงินกลับไทยเยอะสุดคือเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 20,956 ล้านบาท เดือนที่ส่งเงินกลับไทยมาได้น้อยสุดคือ 17,911 ล้านบาท 

ขณะที่จำนวนแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุดของเดือน ก.ค. 2565 มีอยู่ 120,652 คน กระจายอยู่ในประเทศตะวันออกกลาง 22,905 คน, กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และอื่นๆ 18,480 คน, กลุ่มประเทศเอเชีย และเอเชียใต้ 78,328 คน, และกลุ่มประเทศแอฟริกา 939 คน

ด้านจำนวนคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามภูมิลำเนา ประจำเดือน ก.ค. 2565 แยกเป็นภาคกลาง 557 คน, ภาคตะวันออก 339 คน, ภาคตะวันตก 105 คน, ภาคเหนือ 1,793 คน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,082 คน, ภาคใต้ 528 คน รวมทุกภาคทั้งสิ้น 15,404 คน

ส่วน 10 อันดับแรกของประเทศที่มีแรงงานคนไทยอยู่มากที่สุดคือ 1. ไต้หวัน 48,542 คน 2. อิสราเอล 20,555 คน 3. เกาหลี 12,950 คน  4. ญี่ปุ่น 7,665 คน 5. สวีเดน 6,680 คน 6. ฟินแลนด์ 4,698 คน 7. มาเลเซีย 2,699 คน 8. สิงคโปร์ 2,336 คน 9. โปรตุเกส 1,439 คน 10. ฮ่องกง 1,043 คน

หมายเหตุ

1.ตัวเลขแรงงานไทยเป็นตัวเลขจากการลงทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขแรงงานไทยที้งหมด ซึ่งมีจำนวนแรงงานไทยเดินทางไปโดยไม่ได้ลงทะเบียนจำนวนมากกว่า
2. เงินที่ส่งกลับ ยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าแรงงานจากประเทศไหนส่งมามากที่สุด และไม่ได้จำแนกว่าเป็นเงินจากแรงงานที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน