Skip to main content

ผลสำรวจเผย เด็กไทยมี “ปัญหาสุขภาพจิต” มากขึ้น เกือบร้อยละ 11 ของเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี มีความเสี่ยงเป็น ‘โรคซึมเศร้า’ และร้อยละ 19 เสี่ยงต่อ ‘การฆ่าตัวตาย’

นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ และผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า  เด็กและวัยรุ่นไทยปัจจุบันมีแนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อน การเรียน และอื่นๆ

ผลสำรวจของกรมสุขภาพจิต ผ่านแอปพลิเคชั่น Mental Health Check-in ซึ่งทำการสำรวจกลุ่มเด็กและวัยรุ่นไทยที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 360,069 ราย ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.2565 - 27 ก.พ.2567 พบว่า ร้อยละ 10.86 มีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วย “โรคซึมเศร้า” หรือมีเด็กและวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในจำนวนที่สูงถึง 39,105 คน

ผลการสำรวจพบอีกว่า มีเด็กและวัยรุ่นไทยถึงร้อยละ 19.12 หรือ 65,951 คน ที่เสี่ยงต่อการ “ฆ่าตัวตาย” โดยผลสำรวจนี้ สอดคล้องกับผลการสำรวจในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ทำการสำรวจเด็กและเยาวชนจำนวน 20,562 คน พบว่า มีผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าถึง 2,219 ราย และพบผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายถึง 3,931 ราย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เผยว่า ข้อมูลของคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนปรุง พบว่า ในเขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือระหว่างปี 2565-2567 มีเด็กและเยาวชนช่วงอายุระหว่าง 6-18 ปี เข้ารับการรักษาโรคจิตเวชเด็ก ภาวะซึมเศร้า สมาธิสั้น ไบโพล่าร์ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์ รวม 7,335 คน โรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคซึมเศร้า รองลงมา คือ โรคสมาธิสั้น และโรควิตกกังวล

นพ.กิตต์กวี ระบุว่า ผู้ป่วยหลายรายมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเอง ทั้งกรีดข้อมือ ทุบตีตัวเอง กินยาเกินขนาด ส่วนสาเหตุหรือปัจจัยกระตุ้นส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว คนใกล้ชิด เพื่อนฝูง การถูกดุด่า และปัญหาผิดหวังในความรัก ทำให้เกิดความคิดอยากทำร้ายตนเองให้บาดเจ็บและคิดที่จะฆ่าตัวตาย

นพ.กิตต์กวี กล่าวว่า เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลสวนปรุงได้พัฒนาและขยายบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่อาคารผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉิน โดยมีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นให้การบำบัดและรักษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง มีการรักษาควบคู่กันระหว่างการใช้ยากับการปรับพฤติกรรมทางอารมณ์-สังคม รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาให้บริการ เช่น ห้องกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกสำหรับเด็กที่อาการซึมเศร้าให้ผ่อนคลาย มีสมาธิที่ดีขึ้นก่อนเริ่มการบำบัด รวมทั้งจัดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองทุกวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลเด็กอย่างถูกต้อง

นพ.กิตต์กวี  กล่าวด้วยว่า ทางโรงพยาบาลมีนโยบายจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบำบัด และเป็นการกระชับสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่องหลังเด็กและวัยรุ่นกลับสู่ชุมชน

นพ.กิตต์กวี  ย้ำว่า อยากให้สังคมมองปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการรักษาทางจิตเวชอย่างถูกต้องและทันท่วงที หากพบปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โทรศัพท์ขอคำปรึกษาได้ที่ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนปรุง หมายเลขโทรศัพท์ 053 988500 ในเวลาราชการ หรือ โทร.1323 สายด่วนสุขภาพจิต ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา hfocus