Skip to main content

เกาหลีใต้เผชิญสถานการณ์ “สังคมสูงวัย” รุนแรงมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ และการมีอัตราให้กำเนิดทารกที่ต่ำที่สุดในโลกในปี 2022

สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้ เผยถึงสถานการณ์จำลองที่เลวร้ายที่สุด ในการคาดการณ์จำนวนประชากรว่า ประชากรของเกาหลีใต้จะลดจำนวนลงมากกว่าร้อยละ 40 เหลือเพียง 30.1 ล้านคนในอีก 5 ทศวรรษข้างหน้า

สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้เผยว่า ในอีก 50 ปีข้างหน้า ครึ่งหนึ่งของประชากรจะมีอายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งปัจจุบัน ประชากรเกาหลีใต้อยู่ที่ 51.7 ล้านคน และจะลดลงเหลือ 51.3 ล้านคนในปี 2030 และลดลงเหลือ 30.1 ล้านคน ในปี 2072

นอกจากนี้ อัตราการเกิดจะลดลงต่อเนื่องไปถึงปี 2025 โดยอัตราการให้กำเนิดทารกต่อผู้หญิง 1 คนจะอยู่ที่ 0.65 ซึ่งในปี 2022 เกาหลีใต้มีอัตราการให้กำเนิดทารกต่ำสุดในโลกอยู่ที่ 0.78 คนต่อผู้หญิง 1 คน

ในสถานการณ์จำลองที่ดีที่สุด สำนักงานสถิติคาดว่า อัตราการให้กำเนิดทารกอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.34 ในปี 2072

สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้ระบุว่า จำนวนประชากรที่อายุ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นจาก 9 ล้านคนในปัจจุบันเป็น 17 ล้านคนในอีก 50 ปี และสัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.4 ในปี 2022 เป็นร้อยละ 47.7 ในปี 2072 และค่ากลางของอายุประชากรจะขยับสูงขึ้นจาก 44.9 ปีในปี 2022 เป็น 63.4 ปีในปี 2072

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ซึ่งรับผิดชอบนโยบายด้านประชากรกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับวิกฤตอัตราการเกิดที่ต่ำ ซึ่งเสี่ยงต่อการอยู่รอดของประเทศ และมีการปรับแผนเพื่อรับมือกับอัตราการเกิดที่ต่ำและการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยจะเริ่มต้นในช่วงต้นปีหน้า